פרטי ההורה

 
פרטי הילד/ה

 
 
כללי:
 1. הצהרון יפעל בימים א'-ה' בשעות 14:00-17:00 לילדי הגן ובה"ס בתאריכים 1.9.2023-30.6.2024.
 2. הצהרון לא יפעל בערבי חג.
 3. לוח חופשות יימסר בתחילת השנה.
 4. בימי חופשה מלימודים ובהתאם ללוח החופשות שיפורסם, הצהרון יופעל בין השעות 7:30-16:30 ללא תוספת תשלום.
 5. פתיחת קבוצה מותנית במינימום 22 משתתפים.
  במידה והצהרון לא יפתח עקב מיעוט נרשמים, תימסר הודעה להורים עד לתאריך 23.7.2023.
 6. לא ניתן להירשם לצהרון לחודש בודד!
 7. קביעת מיקומי הצהרונים משותפת לאגף חינוך בעירייה.
מיקום הצהרונים הסופי יימסר להורים במהלך חודש אוגוסט.
 1. מיקום הצהרון יוכל להשתנות במקרה חריג בתחילת שנה וזאת בהודעה מראש.
מחירים ותשלומים:
 1. מחיר השתתפות בצהרון לפני הסבסוד הינו 985 ₪ לחודש.
  במידה ויינתן סבסוד מטעם משרד החינוך המחיר יתעדכן לפי גובה הסבסוד.
 2. התשלום יבוצע בעת ההרשמה בכרטיס אשראי או הו"ק קיימת במערכת עבור כל השנה.
  במקרה של הוראה חוזרת, יגבה המתנ"ס עמלה / ריבית פיגורים כפי הנהוג בבנק.
 3. ניכוי תשלום עבור הצהרון, יעשה בתנאים קבועים ואחידים ע"י המתנ"ס ומידי חודש בחודשו.
 4. מועד הפירעון יחל מ-11 לחודש.
 5. חיוב הצהרונים יחל בחודש 09/2023.
 6. שכר הצהרון ישולם גם בגין ימים שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה/מחלה/כל סיבה אחרת.
 7. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום (שלא מסיבה עניינית ומספקת) תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרון.
איסוף:
 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה מהצהרון, לא יאחר מהשעה 17:00.בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום נוסף של 15 ₪.
 2. האיסוף יעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב.
  גיל האוסף לא יהיה פחות מגיל 13 שנים.
הצהרת בריאות:
 
ההורים מצהירים בזה כי בריאות ילדם תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויה למנוע את השתתפותו/ה בצהרון או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
 • ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש מידע מלא על בריאות הילד לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי, כאמור- מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
 • ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון.
 • ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד/ה לצהרון אם אינו חש בטוב / סובל מחום/ דלקת עיניים או כל מחלה אחרת.
 • ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה כל שהיא או שלא חש בטוב.
 • ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.
 • הורים לילד אלרגי ידרשו למלא טופס המפרט את אופי וחומרת האלרגיה.
הפסקת השתתפות:
 • החל מתאריך 31.03.2024 לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בצהרון, וההורים יחויבו בתשלום עד לסוף השנה.
 • נוהל הפסקת פעילות-
  • הודעת ביטול שתתקבל עד ה-20 בחודש ייגבה תשלום עד סוף החודש.
  • הודעת ביטול שתתקבל מה- 21 בחודש ועד סוף החודש- ייגבה תשלום עבור שבועיים נוספים מהחודש הבא.(תינתן אפשרות להשתתף בפעילות הצהרון עד תום התשלום).
  • אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה של מחלה ממושכת בהצגת אישור רפואי.
 • בקשות לביטולים יטופלו רק לאחר הרישום ובטלפון למזכירות המתנ"ס.
 • ביטולים באמצע/ תחילת חודש יחויבו כחודש מלא.
 • המתנ"ס יהיה רשאי להחליט, על פי שיקול הנהלת המתנ"ס, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת.
  במידה וכך יוחלט, תופסק השתתפות הילד בצהרון ויוחזרו להורים כל התשלומים ששולמו מעבר למועד ההפסקה כאמור.
 • ט.ל.ח