הצהרת בריאות:

ההורים מצהירים בזה כי בריאות ילדם תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויה למנוע את השתתפותו/ה בצהרון או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
 • ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש מידע מלא על בריאות הילד לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי, כאמור- מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
 • ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון.
 • ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד/ה לצהרון אם אינו חש בטוב / סובל מחום/ דלקת עיניים או כל מחלה אחרת.
 • ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה כל שהיא או שלא חש בטוב.
 • ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.
 • הורים לילד אלרגי ידרשו למלא טופס המפרט את אופי וחומרת האלרגיה.

הפסקת השתתפות:

 • החל מתאריך 31.03.2024 לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בצהרון, וההורים יחויבו בתשלום עד לסוף השנה.
 • נוהל הפסקת פעילות-
  • הודעת ביטול שתתקבל עד ה-20 בחודש ייגבה תשלום עד סוף החודש.
  • הודעת ביטול שתתקבל מה- 21 בחודש ועד סוף החודש- ייגבה תשלום עבור שבועיים נוספים מהחודש הבא. (תינתן אפשרות להשתתף בפעילות הצהרון עד תום התשלום).
  • אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה של מחלה ממושכת בהצגת אישור רפואי.
 • בקשות לביטולים יטופלו רק לאחר הרישום ובטלפון למזכירות המתנ"ס.
 • ביטולים באמצע/ תחילת חודש יחויבו כחודש מלא.
 • המתנ"ס יהיה רשאי להחליט, על פי שיקול הנהלת המתנ"ס, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת. במידה וכך יוחלט, תופסק השתתפות הילד בצהרון ויוחזרו להורים כל התשלומים ששולמו מעבר למועד ההפסקה כאמור.
   

אני מצהיר כי: (חובה) שדה חובה

סמן את האפשרות המתאימה

 

אנא סמן (חובה) שדה חובה
אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported