רכישת כרטיסים דרך האתר
על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר יש למלא טרם התשלום טופס פרטים אישיים.
ניתן לבצע רכישת כרטיסים באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
לא ניתן לשלם על כרטיס שנרכש באתר בתשלומים. במקרים חריגים כאשר זה יתאפשר, הדבר יצוין בתהליך הרכישה

רישום לאתר ושמירת פרטיות
על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר, וכן על מנת לקבל ניוזלטר, יש למלא טופס פרטים אישיים.
הנהלת האתר מחויבת לשמור, ככל שניתן, על פרטיות מי שנרשמו לאתר, תוך שמירת סודיות המידע האישי של המזמינים, החברים והגולשים באתר.
עם זאת, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) מאשר בזאת, כי ידוע וברור לו, שלא תמיד ניתן להבטיח הבטחה מלאה של שמירת הסודיות ו/או פרטיות המידע, אשר הינו מעביר באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני, ולפיכך, מאשר בזאת המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה), כי אין המרכז הקהילתי אחראי בכל אופן שהוא בקשר לשימוש במידע הנמסר על ידו באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או על הפצתו .
מובהר, כי מזמין ו/או חבר ו/או גולש (בהתאם למקרה) אינו רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרה שאינה חוקית. הקביעה האם חומר מסוים מהווה הפרה של הוראות תקנון זה תהא של המרכז הקהילתי בלבד, ולמזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המרכז הקהילתי בנוגע לכך, ושיקול הדעת הבלעדי לאופן השימוש באתר מסור להנהלת המרכז הקהילתי, ובכלל זה בכל הנוגע לאישור שם ו/או לשם משתמש של מזמין ו/או חבר.

קבלת כרטיסים שהוזמנו
כרטיסים שיוזמנו לאירועים באמצעות האתר יתקבלו אצל המזמין באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.
את האסמכתא שתתקבל יש להציג לנציגי המרכז הקהילתי בראשיתו של האירוע המבוקש. 
על רוכש כרטיסים, אשר ביצע רכישה דרך האתר בהנחה, מכל סוג שהוא, להציג תעודה ו/או אסמכתא מתאימה, המעידה על זכאותו להנחה כאמור.
ביצע מזמין רכישת כרטיסים דרך האתר בהנחה, ולא הציג תעודה ו/או אסמכתא המעידה על זכאותו להנחה כאמור - ישלם בעת איסוף הכרטיסים בקופת המרכז הקהילתי את סכום ההנחה אותה קיבל בעת ההזמנה דרך האתר וזאת כתנאי לקבלת הכרטיס/ים.
שינוי ו/או החלפה בקשר עם כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה למזכירות המרכז הקהילתי, ובכפוף לתקנון זה. ויודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.
לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע מסוים ו/או למועד מסוים. .

ביטול עסקה
ככלל לא ניתן לבטל עסקה לאחר הזמנתה באמצעות האתר.
אירוע אשר פורסם מראש בהקשר אליו, כי ניתן לבטל הזמנה לאחר רכישתה, ביטול העסקה יתבצע דרך פניה ישירה ובכתב למזכירות המרכז הקהילתי, ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני יום האירוע המוזמן.
ביטול שיתבצע פחות מ-7 ימי עסקים לפני האירוע יחויב בעלות המלאה של מחיר העסקה. 
עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בעלות המלאה של מחיר העסקה בעת הביטול.
בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר - כמוה כבקשת ביטול עסקה.
אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה).
אם וככל שיבוטל אירוע על ידי המרכז הקהילתי, יהא המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו בפועל בקשר עם האירוע, וזאת תוך 30 ימי עסקים מהמועד שבו נודע למרכז הקהילתי על הכוונה לבטל את האירוע, וכנגד הצגת הכרטיס כשהוא שלם, וזאת כפיצוי מלא וסופי בקשר לביטול האירוע. 
אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי.

הגבלת אחריות המרכז הקהילתי
האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע במסגרתו - מוצע לשימוש כמות שהוא, אומנם כוונת המרכז הקהילתי הינה, כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן ונפלו ו/או יפלו טעויות טכניות ו/או אחרות במידע, לרבות טעויות מהותיות.
תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים ו/או שירותים, המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצר ו/או שירות הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. היה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיו הרשמיים של המרכז הקהילתי, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי המרכז הקהילתי, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי המרכז הקהילתי. במסמכיו הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי המרכז הקהילתי.
המרכז הקהילתי אינו מתחייב, שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המרכז הקהילתי, או לנזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל המרכז הקהילתי או מי מספקיו. המזמין ו/או החבר ו/או הגולש באתר מבין כי מדובר ברשת האינטרנט, אשר חשופה לבעיות ולתקלות ולנזקים כמפורט לעיל, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המרכז הקהילתי בכל הנוגע לאמור לעיל.
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש (המזמין ו/או החבר ו/או הגולש). המרכז הקהילתי אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר, והמרכז הקהילתי לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

שונות
שינוי מקומות ישיבה - המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכתוצאה משיקולים שונים, לשנות את מקומות הישיבה, אולם, מובהר כי הדבר ייעשה במקרים חריגים בלבד.
בכוונת המרכז הקהילתי, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת המרכז הקהילתי להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן, רשאי המרכז הקהילתי להפסיק את השימוש באתר, מדי פעם בפעם, לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות ו/או הפסקות בשירותים המסופקים במסגרת האתר.
בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין תנאים אחרים במסמכי המזמין ו/או בכל מסמך אחר, אשר מועד כתיבתו מוקדם למועד פרסום תקנון זה, יגברו הוראות מסמכי המזמין ו/או המסמך האחר שמועד כתיבתם מוקדם למועד פרסום תקנון זה.